ROI

ROI

ROI ofwel Return on Investment blijft een belangrijk uitgangspunt bij elke beslissing. Onze klanten willen weten wat een investering in onze dienstverlening concreet oplevert. En terecht!

Procesbegeleiding bij organisatieverandering

 

Procesbegeleiding is een moeilijk meetbare investering. Weet dan dat meer dan 70% van de verandertrajecten faalt! Dat heeft vaak niets met de plannen en berekeningen op papier te maken, maar meestal met de wijze waarop rekening gehouden wordt met minder zichtbare krachten onder het wateroppervlak. Gevolgen:

  1. Weerstand tegen de verandering
  2. Onvoldoende benutting van nieuwe systemen met fouten tot gevolg
  3. Afnemende motivatie en betrokkenheid
  4. Stress, ziekte, extra kosten, etc.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Risicobeheersing en foutenreductie

Naast de financiële schade veroorzaken risico’s en fouten ook reputatieschade, milieu-incidenten en kwaliteitsvermindering. Alle redenen dus om werk te maken van het inschatten van risico’s en het voorkomen van fouten. Wat levert reductie van fouten op?

Diverse benaderingen geven steeds weer andere cijfers, echter deze variëren per bedrijfstak tussen de 400 miljoen en 5 miljard Euro per jaar. Geldend voor uw eigen organisatie kunt u uitrekenen wat een reductie van 10% – 15% op de kosten die gemoeid zijn met het maken van fouten oplevert.

De opbrengsten van een interventie zijn hoger dan de kosten. Dit staat nog los van het verlies van omzet door bijvoorbeeld reputatieschade, wat niet wordt meegenomen in de berekeningen. Averox Consulting is gespecialiseerd in het begeleiden van organisatieveranderingen waarbij de thema’s risico’s en fouten centraal staan.

Neem contact met ons op om te bekijken wat wij voor u kunnen doen.

Business Excellence

De Business Excellence aanpak is gericht op het verbeteren van de tevredenheid van alle stakeholders in en rondom een organisatie:

  • Klanten
  • Medewerkers
  • De verschaffers van uw financiële middelen
  • Toeleveranciers en partners

Business Excellence helpt organisaties om op een gestructureerde en gebalanceerde manier te werken aan het realiseren van de strategische doelen, rekening houdend met de belangen van belanghebbenden.

Averox Consulting helpt met het in kaart brengen van sterke en zwakke kanten op de negen aandachtsgebieden van het EFQM* excellence model (o.a. leiderschap, strategie, processen, resultaten) en biedt ondersteuning bij het optimaliseren van de prestaties van de klantorganisatie.

Het is duidelijk dat het investeren in Business Excellence slechts een fractie is van de resultaten die hiermee kunnen worden bereikt.

* EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Het model is het meest gebruikte organisationele referentiekader in Europa.

Startpagina