Brain Error Reduction

Brain Error Reduction (BER)

Brain Error Reduction is een nieuwe managementmethode die berust op de wetenschap dat het menselijke brein voor slechts 5% wordt aangestuurd door bewust, rationeel handelen. En ofschoon medewerkers wonderbaarlijk veel goed doen op basis van emotie, intuïtie, herinnering, oefening en ervaring, is er nog veel te winnen op het terrein van efficiency en effectiviteit.

Bovendien is ons brein onvoldoende toegerust om in de tegenwoordige tijdsgeest het hoofd te bieden aan de veelheid aan informatie die via de moderne technologie tot ons komt en de snelle veranderingen die hiermee gepaard gaan. Hiermee leren omgaan via BER leidt onherroepelijk tot minder burn-out(klachten), minder uitval en het beter inzetten van menskracht.

Brain Errors (breinfouten) liggen voor iedereen en op elk moment van de dag op de loer! Medewerkers ontkomen hier niet aan. Het maken van breinfouten gebeurt tijdens het proces dat zij de hele dag doorlopen. Het gaat om het proces van waarnemen, interpreteren, kiezen en uitvoeren.

 Model BER-2Figuur 1: Cyclus 

In elke stap uit de cyclus kunnen dus breinfouten optreden. Uitkomsten van de processtappen zijn daarmee ongewild en onnodig anders. Er ligt een groot potentieel in een betere waarneming, interpretatie, beslissing en uitvoering van activiteiten. Of deze routinematig (skill based), op regels/instructies (rule based) of complex (knowledgde based) zijn maakt hierbij niet uit.

Paradigma’s worden apart genoemd. Ook hieraan ontkomt de medewerker niet, die zienswijzen heeft ontwikkeld die zijn werkelijkheid ‘kleuren’. Ook hier geldt weer dat bestaande paradigma’s niet verkeerd hoeven zijn, ze kunnen immers tot goede resultaten geleid hebben. Maar misschien is er wel een andere manier om naar dezelfde werkelijkheid te kijken? Met innovatieve oplossingen tot gevolg.

Business Case – resultaten

De methode is van invloed op een verbetering van de veiligheid van medewerkers, kwaliteit van producten en/of diensten en een optimalisering van de klant- en werkgeversreputatie. Bovendien leren medewerkers beter omgaan met de uitdagingen van deze tijd (snelle veranderingen, technologische ontwikkelingen (altijd ‘online’ zijn), vele taakwisselingen) waardoor zij maximaal functioneren en minder snel overbelast raken. U kunt zich voorstellen wat minder overbelasting en dus minder (langdurige) uitval voor uw organisatie betekenen.

Organisaties zijn bovendien tussen de 5-25% van hun omzet kwijt aan zogenoemde faalkosten. Van alle fouten kan 67% worden toegeschreven aan menselijk handelen. Daarvan wordt 10-20% toegeschreven aan breinfouten. Het besparingspotentieel van een organisatie met een omzet van 20 miljoen Euro kan oplopen tot 300.000 Euro afhankelijk van de scope van de interventie.

 

De aanpak

Een belangrijke stap in de methode is het uitvoeren van een scan. Deze levert een beeld op van de breinfouten op een 5-puntenschaal (zie figuur 2) die gemaakt worden in de werkprocessen en die vallen binnen de scope van het project. Afhankelijk van de wensen van de klant kunnen dit primaire en secundaire processen betreffen, of beide. Breinfouten worden immers op alle niveaus, in alle processen en in elk stadium van organisatieontwikkeling gemaakt.

Brain Error Analyse

Figuur 2: Brain Error Barometer

De analysefase (Brain Error Analysis) levert een goed beeld op van het verbeterpotentieel van de organisatie in relatie tot het voorkomen en reduceren van breinfouten. Belangrijkste resultaat uit deze fase is een rapport met een heldere beschrijving van het winst- en verbeterpotentieel in relatie tot het reduceren van breinfouten.

Verdere stappen bestaan uit:

  • Brain Error Solutions: op basis van de resultaten uit de analysefase worden met medewerkers in diverse interactieve workshops oplossingen geïnventariseerd en gekozen. Deliverables: bewustwording in relatie tot het voorkomen van breinfouten, (short list) oplossingen en maatregelen.
  • Brain Error Implementation: de oplossingen en maatregelen worden geïmplementeerd, zoveel mogelijk met medewerkers samen als ‘eigenaren’ van de processen. Oplossingen kunnen bestaan uit verbeterde en aangepaste instructies/protocollen, aanpassingen in de hardware, wijzigen van processen, etc. Deliverables: optimalisatie van de veiligheid, efficiency en kwaliteit, minder overbelasting en uitval van medewerkers, verlaging van de kosten, maatregelen/oplossingen.
  • Brain Error Resistant: er dient een verankering plaats te vinden van de aanpak om op de lange termijn maximaal te renderen. Afhankelijk van de wensen en behoeften is het mogelijk resultaten blijvend te monitoren en te sturen op continue verbetering door de aanpak onderdeel te maken van het/een prestatiemanagementsysteem. En/of het middenkader tijdelijk te coachen en/of terugkommomenten te organiseren. Deliverables: continuous improvement, maximale ROI (Return On Investment), verankering van de aanpak.

knop aanvalsplan maken

Startpagina